Gazdasági Döntések Tanszék (Budapesti CORVINUS Egyetem - MTA SZTAKI)
Tájékoztató Aktuális Elérhetőségek Tantárgyak Letöltések Linkek
A döntéselmélet alapjai

Tantárgyi adatlap

1. A tantárgy címe:
A döntéselmélet alapjai

2. Az oktatásért felelős tanszék:
MTA SZTAKI Gazdasági Döntések kihelyezett Tanszék és
Budapesti CORVINUS Egyetem Operációkutatási Tanszék

3. Melyik szakon, melyik évfolyam számára, melyik félévben oktatják a tantárgyat:
Gazdasági döntések szak, IV. évfolyam, 2. félév

4. A tantárgy oktatási formája, heti óraszáma:
Számítógépes labor, heti 1 idősáv, 24/0 

5. Tantárgyfelelos oktató:
Dr. Temesi József, egyetemi tanár

6. Információ:
Dr. Temesi József 
Operációkutatási Tanszék, Kinizsi utca, 357. szoba, 7124. mellék vagy Fővám tér, 153. szoba, 6268. mellék.
e-mail: temesi@pegasus.bke.hu

7. A tantárgy oktatási célja, tartalmának rövid leírása:
A tárgy a döntéselmélet alapvető fogalmaival és módszereivel ismerteti meg a hallgatókat. A következő tanévi döntésmódszertani tárgy előkészítése, ugyanakkor önállóan felhasználható és más tárgyakban is alkalmazható ismereteket nyújt. Az elméleti alapfogalmak rendszerezett tárgyalása során a matematikai összefüggéseken túl a modellezésben fontos szerepet játszó számszerűsítési technikák bemutatására is sor kerül.

8. A tantárgy alapirodalma:
Az egyes előadásokhoz a tárgy előadója által írott tananyag kapcsolódik. Előkészületben van egy tankönyv kiadása.
Ajánlott irodalom:
Keeney, R.L.-Raiffa,H.: Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tade-Offs, Wiley, 1976
Chankong, V.-Haimes, H.H,: Multiobjective Decision Making, North Holland, 1983
Roy, B.: Multicriteria methodology for Decision Aiding, Kluwer, 1997

9. A tantárgy tematikája:

1. hét:
A döntési folyamat. A döntésben szereplő alapfogalmak tárgyalása: döntési szituáció, döntéshozó, célok és döntési
tényezők, döntési szabály. A döntési feladatok osztályai és a hozzájuk tartozó tipikus megoldási módszertan. Kiemelt
feladattípusok: a legjobb alternatíva vagy a legjobbak csoportjának kiválasztása; kategóriákba sorolás; rangsorolás.
Mintafeladatok.

2. hét:
A döntéshozatal elemi módszerei: eliminációs (szűrési) eljárások, a dominált alternatívák kiejtése. Optimalizáció vagy
kielégítő döntéshozatal a dominált alternatívák halmazán. Trade-off nélküli döntések. Értékmeghatározás és súlyozás (lineáris kiértékelés) - az additív modellek mögött rejlő feltételek. Egyszerű döntési szabályok bizonytalanság melletti döntéshozatal esetén.

3. hét:
Mintafeladatok és megoldásuk az előző héten tárgyalt módszerek alkalmazásával. Döntési fák. A Bayes-i döntések
alapfogalmai.

4. hét:
Preferenciarendezések. A preferencia-reláció tulajdonságai. "Hagyományos" és "nem-hagyományos"
preferencia-modellezés és a mögöttük levő elméleti háttér. 

5. hét:
Az amerikai és francia iskola megközelítése. Outranking relációk és az ezekre épített döntési eljárások filozófiája.
Bemutató példa.

6. hét:
Értékfüggvények. Várható hasznossági elmélet. Bernoulli-elv. Neumann-Morgenstern hasznossági tétel.
Egzisztencia-tételek. Additív hasznossági függvények. Kvázi-additív és multiplikatív hasznossági függvények.

7. hét:
Preferenciafüggvények számszerűsítési eljárásai és használatuk feltételei. Egydimenziós eset: direkt becslés,
középpontos módszer, bizonyossági egyenértékes módszer (lottery-technikák). Az egydimenziós hasznossági függvény és a kockázati magatartás összefüggései: kockázati semlegesség, kockázatelfogadás, kockázatelutasítás.

8. hét:
Többtényezős hasznossági függvények. Konzisztencia-ellenőrzés és egyéb tesztek. Paraméterbecslések. A hasznossági elmélet helye a döntéselemzésben.

9. hét:
A döntéshozó magatartása és a döntéshozatali eljárás összefüggései. A döntéshozó "modelljei". Hol vannak a
döntéshozatali eljárások magatartáselméleti problémái. Valósághűbb modellezési eljárások felé - a racionalitás keretein belül. Eljárások, példák.

10. hét:
Csoportos döntések. Magatartáselméleti és szervezetelméleti problémák. A csoport tudásának összegzésére vonatkozó eljárások. A preferenciák aggregálásának problémái. Arrow lehetetlenségi tétele.

11. hét:
Csoportos döntési eljárások és alkalmazási lehetőségeik. 

12. hét:
Szavazási rendszerek. Szavazási paradoxonok. Követelmények a szavazási eljárásokra. Összefüggés a csoportos többtényezős döntési problémákkal.

13. hét:
Döntéstámogatás: a döntéshozó, a döntést segítő szakember és a számítógépes döntéstámogató rendszer kapcsolata.
Hogyan épül fel egy döntéstámogató rendszer? Hogyan történik a komplex döntési problémák megoldása döntéstámogatással? Összefüggések a szakértői rendszerekkel.

14. hét:
Áttekintés. Az otthon megoldott feladatok megbeszélése.

10. A számonkérés módja és a hallgatókkal szemben támasztott követelmények:

Az érdemjegy a félév közben írt zárthelyi, a félévi végi vizsga, a megoldandó házi feladatok és az órai aktivitás pontszámaiból alakul ki. A hallgatók értékelésével kapcsolatosan lásd a tanszék által kiadott írásos tájékoztatót.

A tantárgy alapszintű matematikai és számítástechnikai ismereteket feltételez.